Полідез

Друк
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Повна назва засобу. Засiб дезинфiкуючий Полiдез.
Склад заcобу, вмicт дiючих та допомiжних речовин, має. %., Полiгексаметиленгyанiдин гiдрохлорид (18,6:1:0,9), полiгексаметиленгуанiдин фосфат (1,4:1:0,6), вода до 100,0.
Форма випуску i фiзико-хiмiчнi властивостi заеобу. Прозора зi слабкою опалесценцiєю рiдина вiд безбарвної до блiдо-жовтого кольору. При зберiганнi Полiдезу за температури нижче, нiж 10 ºC, можливе гелеутворення. Допускається випадання осаду, що не впливає на дезiнфiнфікуючі властивостi засобу. Полiдез добре розчиняється у водi. Воднi розчини засобу прозорi, безбарвнi, не мають запаху, не леткi, легко змиваcrься водою з оброблених поверхонь, не викликають корозii, не ушкоджують об'скти, якi виготовленi з металу, скла, гуми, полiмерних матерiалiв, лiнолеуму, кахлю, порцеляни, фаянсу, тканини, дерева, бетону, цегли та поверхнi приладiв, апаратiв, устаткування з лакофарбовим, гальванiчним, полiмерним та iншим покриттям. Дезiнфекцiйний засiб xiмiчно стiйкий. Полiдез не сумiсний з милами, анiонними поверхнево-активними речовинами, концентрованими розчинами хлорактивних речовин.
Призначення засобу. Полiдез призначений для поточної та заключної дезiнфекцiї в закладах охорони здоров'я та в осередках iнфекцiйних хвороб при кишкових i крапельних iнфекцiяx бактерiальної (включаючи туберкульоз) етiологiї, вiрусних (включаючи герпес, гепатити, ВIЛ-iнфекцiю) i грибкових (кандидози, дерматомiкози) iнфекцiяx, а також для профiлактичноi дезiнфекцii у закладах охорони здоров'я, дитячих i навчальних (включаючи дошкiльнi, загальноосвiтнi, позашкiльнi, професiйно-технiчнi, вищi) закладах, на комунальних об'ектах та мiсцях загально громадського користування (готелi, гуртожитки, сауни, лазнi, перукарнi, косметичнi та масажнi кабiнети тощо), в закладах культури, спортивно-оздоровчих, розважальних та транспортно-дорожнiх об'ектах (включаючи рухомий склад всix видiв транспорту, вокзали, аеропорти, морськi та рiчковi порти, кемпінги, мотелi), на пiдприємствах громадського харчування та торгiвлi.
Специфiчнi бiологiчнi властивостi засобу, спектр антимiкробноi дiї. Полiдез виявляє бактерициднi, туберкулоциднi, вiрулiциднi (включаючи збудникiв гепатитiв i СНІДу) та фунгiциднi (щодо грибiв роду кандида, патогенних дерматофiтiв та плiснявих грибiв) властивостi.
На оброблених поверхнях дезiнфекцiйних засiб забезпечує пролонгований знезаражуючий ефект внаслiдок утворення непомiтноi полiмерноi плiвки, яка при потребi легко змивається водою. 1.7. Токсичнiсть та безпечнiсть засобу. Полiдез, вiдповiдно до вимог ГОСТ 12.1.007-76, належить до мало небезпечних речовии (4 клас небезпеки) при введеннi в шлунок та при нанесеннi на шкiру. У концентрованих розчинах подразнює слизову оболонку очей. У рекомендованих з метою дезiнфекцiї концентрацiях не виявляе шкiрно­подразнюючих властивостей, не подразнює слизову оболонку очей та верхнix дихальних шляхiв. Не спричиняє шкiрно-резорбтивної i сенсибiлiзуючої дiї, не має кумулятивного ефекту. Не виявляе мутагенних, канцерогенних, ембрiотокстичних, гонадотропних, тератогенних властивостей.


ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

2.1. Методика та умови приготування робочих розчинiв. Робочi розчини Полiдезу готують у промаркованих мiсткостях iз будь-яких матерiалiв шляхом розведення засобу водою при перемiшуваннi до повного його розчинення. Засiб у структурованому виглядi попередньо нагрiвають за температури 40-60 ºС до повного переходу у рiдкий стан.
2.2. Розрахунки для приготування робочих розчинiв. Для пригoтування розчинiв Полiдезу вiдповiдної концентрaцiї користуються розрахунками, наведеними у таблицi 1.


Концентрація робочого розчину, % (за препаратом)

Вага "Полідезу", г

Об'єм води, мл

0,5

4,8

995,2

1,5

14,4

985,6

2,5

24,0

976,0

5,0

48,1

951,9

10,0

96,2

903,8

15,0

144,2

855,8

20,0

192,3

807,7

25,0

240,4

759,6


2.3. Термiн та умови зберiгання робочого розчину. Робочi розчини Полiдезу зберiгають активнiсть протягом 6 мiсяцiв вiд дати приготування. Розчини готують заздалегiдь або безпосередньо перед використанням. Допyскається застосовувати невикористанi розчини Полiдезу протягом 6 мiсяцiв вiд дати приготування за умови їx з6ерiгання у закритому посудi з щiльно закритою кришкою. Робочий розчин Полiдезу з метою дезiнфекцiї використовують одноразово.

СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

3.1. Об'єкти застосування. Розчини Полiдезу використовують з метою дезiнфекцiї поверхонь примiщень (стiни, пiдлога, стеля, дверi, віконні рами тощо); предметiв обстановки (твердi меблi); виробiв медичного призначення багаторазового використання нескладної конфiгурацiї (що не мають порожнин i каналiв) з металiв, полiмерних матерiалiв, скла, гуми та порцеляни; виробiв медичного призначення одноразового використання перед їх утилiзацiєю; медичних приладiв, апаратiв, устаткування з гальванiчним, лакофарбовим, полiмерним та iншим покриттям; перукарського, манiкюрного, косметичного приладдя; предметiв догляду хворих; iграшок; бiлизни, одягу; посуду; тари; санiтарно-технiчного обладнання (ванни, раковини, унiтази тощо); прибирального iнвентарю; видiлень; транспортних засобiв.
3.2. Методи знезараження окремих об'єктiв або знешкодження цiльових об'єктiв засобом. Дезiнфекцiю розчинами Полiдезу проводять способами протирання, зрошення, замочування i занурення.
3.2.1. Поверхнi примiщення (стiни, пiдлога, стеля, дверi, віконні рами тощо) та предмети обстановки (твердi меблi) зрошують iз розрахунку 150-200 см3/м2 поверхнi або ретельно протирають ганчiр'ям чи щiткою, змоченими розчином засобу, при нормі витрат 100 см3/м2 поверхнi. У туалетi та ваннiй кімнаті витрати розчину збiльшують до 150 см3/м2 поверхні. Одразу після проведення дезінфекції поверхонь способом зрошення апаратуру для зрошення ретельно промивають водопровiдною водою, примiщення провiтрюють протягом 15 хв. Завдяки пролонгованiй антимiкробнiй дії обробку примiщень розчинами Полiдезу проводять 1 раз на 3-7 днiв.
3.2.2. Вироби медичного призначення багаторазового використання нескладної конфiгурацiї з металу, полiмерних матерiалiв, скла, порцеляни та гуми дезiнфiкують способом занурення у розчин Полiдезу вiдповiдно) концентрації одразу пiсля їх використання, не допускаючи пiдсихання. Товщина шару розчину над виробами повинна бути не менше, нiж 1 см. Роз'ємнi вироби дезiнфiкують у розiбраному cтанi. Мiсткiсть iз замоченими в розчинi Полiдезу виробами медичного призначення закривають кришкою. Для виробiв медичного призначення та їх частин, якi безпосереднъо не стикаються з хворим, допускаеться дезiнфекцiя способом протирання ганчiр'ям, яке змочене робочим розчином та наступним дотриманням вiдповiдної експозицiї. Пiсля закiнчення дезiнфекцiї вироби медичного призначення промивають проточною питною водою протягом 3 хв.
3.2.3. Вироби медичного призначення одноразового використання з метою їх дезiнфекцiї перед утилiзацiею повнiстю занурюють у розчин Полiдезу, заповнюючи ним порожнини i канали виробiв за допомогою шприцiв безперервного типу дiї або електровiдсмоктувача.
3.2.4. Поверхнi медичних приладiв, aпapaтів, устаткування з гальванiчним, лакофарбовим та полiмерним покриттям протираютъ ганчiр'ям, яке змочене розчином засобу, або зрошують за допомогою розпилюючого обладнання з наступним дотриманням вiдповiдноi експозицii.
3.2.5. Перукарське, манiкюрне та косметичне приладдя повнiстю занурюютъ у розчин засобу, з наступним промиванням теплою водопровiдною водою пpотягом 3 хв.
3.2.6. Предмети догляду хворих дезiнфiкують способами занурення у розчин, зрошення розчином або протирания ганчiр'ям, яке змочене розчином засобу. Пiсля зaкiнчення дезiнфекцiї предмети догляду хворих одразу промивають проточною теплою водопровiдною водою протягом 3 хв.
3.2.7. Iграшки повнiстю занурюють у розчин Полiдезу. Пiсля закiнчення дезiнфекцii їх, не допускаючи пiдсихання, промивають теплою водопровiдною водою протягом 3 хв.
3.2.8. Бiлизну, одяг, халати, спецодяг поштучно повнiстю занурюють У розчин Полiдезу iз розрахунку 5 дм3/кг сухої тканини. Micткостi iз замоченою в розчин бiлизною закривають кришкою. Пiсля закiнчення дезiнфекцiї бiлизна пiдлягае пранню та полосканню.
3.2.9. Лабораторний посуд дезiнфiкують, повнiстю занурюючи в розчин Полiдезу з наступним промиванням водопровiдною водою протягом 3 хв та обполiскуванням дистильованою водою.
3.2.10. Посуд столовий, звiльнений вiд залишків їжi, повнiстю занурюють у розчин Полiдезу iз розрахунку 2 дм3 розчину на 1 комплект (чашка, блюдце, глибока та мiлка тарiлки, чайна та столова ложки, виделка, нiж). Micткість iз замоченим у розчин посудом щiльно закривають кришкою. Пiсля закiнчення дезiнфекцiї посуд промивають за допомогою йоржа, щiтки або ryбки та обполiскують проточною питною водою протягом 3 хв. Слiд надати перевary використанню теплої води за температури (45±5) ºС.
3.2.11. Тару дезiнфiкують способом протирання ганчiр'ям, змоченим розчином Полiдезу, або зрошенням робочим розчином з наступним промиванням проточною водою.
3.2.12. Поверхнi санiтарно-технiчного обладнання (ванни, раковини, унiтази тощо), гyмoвi килимки зрошують розчином Полiдезу iз розрахунку 200 см3/м2 поверхнi або протирають ганчiр'ям чи щiтками, змоченими. розчином засобу iз розрахунку 150 см3/м2 поверхнi. Пiсля закiнчення дезiнфекцiї поверхнi промиваютъ водопровiдною водою.
3.2.13. Прибиральний інвентар занурюють у розчин Полiдезу. Пiсля закiнчення дезiнфекцiї його пpомивають проточною водою та висушують на повiтрi за кімнатної температури.
3.2.14. Сечу дезiнфiкують, заливаючи ії розчином Полiдезу при спiввiдношеннi об'ємiв розчину та сечi 1:1. Фекалiї дезiнфiкують, заливаючи їx подвiйним щодо знезаражуваного матерiалу об'ємом розчину Полiдезу.
3.2.15. Дезiнфекцiю на комунальних об'єктах, пiдприємствах громадського харчування i торгiвлi, транспортно-дорожнiх комплексах проводять у вiдповiдностi з режимами, наведеними в таблицi 2; дезiнфекцiю у спортивно-оздоровчих комплексах (басейни, сауни, лазнi, душовi кiмнати, масажнi кабiнети тощо) проводять за режимами, рекомендованими для дезiнфекцiї при грибкових iнфекцiях (таблиця 4).
3.2.16. Для дезiнфекцiї поверхонь, контамiнованих плiснявими грибами, поверхнi попередньо мехaнiчно очищають вiд грибкового нальоту та протирають ганчiр'ям, змоченим 25,0 % розчином Полiдезу або зрошують робочим розчином для запо6iгання контамiнацiї поверхонь плiснявими грибами повepxнi дезiнфiкують робочим розчином засобу 1 раз на мicяць.

ЗАСТЕРЕЖНI ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ IЗ ЗАСОБОМ

4.1. Необхiднi засоби захисту шкiри, opгaнів дихання та очей при роботi iз засобом. Персонал, який виконує роботи з Полiдезом має бути забезпечений засобами iндивiдуального захисту: спецодяг згiдно з ГОСТ 12.4.103, гyмoвi рукавички згiдно з ГОСТ 20010 (при виконаннi дезiнфекцiї способами занурення, замочування, заливання, протирання) та спецодяг згiдно з ГОСТ 12.4.103, гумові рукавички згiдно з ГОСТ 20010, захиснi окуляри типу ПО-2, ПО-3 згiдно з ГОСТ 12.4.013, pecпipaтop типу "Пелюсток" (при виконаннi дезiнфекцiї способом зрошення).
4.2. Загальнi застереження при роботi iз засобом. 3 метою охорони працi, профiлактики отруєнь та розвитку професiйних захворювань необхiдно дотримуватися настyпних правил з охорони працi та технiки безпеки пiд час роботи з дезiнфекцiйним засобом: бiологiчна безпека пiд час виконання poбiт iз дезiнфекцiї об'єктiв, контамiнованих збудниками iнфекцiйних хвороб - мiкроорганiзмами I-П груп патогенностi, забезпечується дотриманням вимог ДСП 9.9.035-99;
до виконання дезiнфекцiйних заходiв не допускаються особи молодче 18 pоків, вагітні жiнки та жiнки, що годують немовлят, а також особи, для яких встановленi протипоказання пiд час попереднього медичного обстеження;
до роботи з дезiнфекцiйним засобом тимчасово не допускаються особи, якi мають ушкодження шкiри у виглядi подряпин, ран та подразнення на вiдкритих частинах тiла, якi доступнi для дiї дезiнфекцiйних засобiв або їx робочих розчинiв, тому що ушкоджена шкiра створює умови для проникнення компонентiв дезiнфекцiйних засобiв до органiзму; забороняється носити спецiальнi одяг та взуття поза роботи з дезiнфекцiйними засобами;
перед початком роботи потрiбно перевiряти справнiсть спецiального одягу, спецiального взуття, засобiв iндивiдуального захисту та дезiнфекцiйної апаратури. Не допускається виконання дезiнфекцiйних робiт у несправних засобах iндивiдуального захисту та використовувати несправну дезiнфекцiйнi обладнання та устаткування;
забороняєтъся залишати без догляду дезiнфекцiйний засiб та робочi розчини дезiнфекцiйного засобу. Невикористаний дезiнфекцiйний засiб та його робочi розчини наприкінцi робочого дня повертаютъ до установи i здають особi, яка несе вiдповiдальнiсть за зберiгання дезiнфекцiйних засобiв;
забороняєтъся приймати їжy, палити пiд час виконання робiт з дезiнфекцiї. Пiсля закiнчення роботи обличчя та руки потрiбно вимити водою з милом.
4.3. Застережнi заходи при приготуваннi робочих розчинiв. Роботи, пов'язанi iз приготуванням робочих розчинiв Полiдезу, слiд проводити iз дотриманням заходiв, якi забезпечують захист шкіри та очей - у захисному одязi (халат, тапочки, фартух з прогyмованої тканини, гумовi рукавички), у захисних окулярах типу ПО-2. Примiщення, в яких виконуютъ роботи iз приготування робочих розчинiв Полiдезу, повиннi бути обладнанi загально-обмiнною припливно­витяжною вентиляцiєю вiдповiдно до вимог ГОСТ 12.4.021, забезпеченi питною водою та каналiзацiею.
4.4. Застережнi заходи в умовах застосування засобу для обробки окремих об'єктiв. Персонал, який-виконує роботи iз дезiнфекцiї рiзних об'єктiв способами протирання, занурення, замочування, має бути забезпечений засобами iндивiдуального захисту: спецодягом згiдно з ГОСТ 12.4.103 i гyмовими рукавичками вiдповiдно ГОСТ 20010. Допускається виконувати дезiнфекцiю об'єктiв розчинами Полiдезу способами занурення, замочування та протирання у присутностi людей (хворих, персоналу, спiвробiтникiв тощо). Персонал, який проводить дезiнфекцiю об'єктiв розчинами Полiдезу способом зрошення має бути забезпечений засобами iндивiдyального захисту: спецодяг згiдно з ГОСТ 12.4.103, гyмoвi рукавички згiдно з ГОСТ 20010, захиснi окуляри типу ПО-­2 згiдно з ГОСТ 12.4.013, респiратор типу "Пелюсток". Дезiнфекцiю об'єктiв розчином Полiдезу способом зрошення виконують за вiдсутностi людей. Після дезiнфекцiї об'єктiв розчинами Полiдезу способом зрошення примiщення провiтрюють протягом 30 хв. Виробничi примiщення, в яких проводять дезiнфекцiю, повиннi бути обладнанi загально-обмiнною припливно-витяжною вентиляцiєю вiдnовiдно до вимог ГОСТ 12.4.021, забезпеченi питною водою та каналiзацiєю.
4.5. Методи утилiзацiї засобу. 3асiб має здатнiсть бiологічно розкладатись у навколишньому середовищi. Вiдпpацьованi робочi розчини утилiзують шляхом їx розбавлення водою (1:1 або 1:10 в залежностi вiд концентрaцiї робочого розчину) з наступним зливанням у каналiзацiйну мережу. Порожнi мicткocтi ополiскують проточною водою. Партiї дезiнфекцiйного засобу з вичерпаним терміном дiї та некондицiйний дезiнфекцiйний засiб внаcлiдок порушень умов зберiгання пiдлягaє поверненню на пiдпpиємство-виробник.

ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ДОПОМОГА ПРИ OТPУЄННІ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ

5.1. Ознаки гострого отруєння. Явища подразнення слизової оболонки очей та вepxнix дихальних, шляxiв - сльозотеча, набряк та гiперемiя кон'юнктиви, лоскiт у горлi, кашель.
5.2. Заходи першої допомоги при гoстрoмy (pecпipaтopнoму) отруєннi засобом при ураженнi дихальних шляхiв потерпiлого потрiбно вивести на свiже повiтря чи у добре провiтрюване примiщення, дати тепле пиття та забезпечити спокiй.
5.3. Заходи nepшoї допомоги при попаданнi засобу в очi. При попаданнi засобу в очi їx необхiдно негайно промити проточною водою протягом 10-15xв. При подразненнi слизової оболонки, очей рекомендується закaпати в очi альбуцид. При необxiдноcтi звернутися до лiкаря.
5.4. Заходи першої допомоги при попаданнi засобу на шкiру. При випадковому попадaннi засобу на шкipy потрiбно змити його проточною водою. При попадaнні засобу на робочий одяг потрiбно зняти його, а дiлянку шкiру пiд одягом ретельно промити проточною водою.
5.5. Заходи пepшoї допомоги при попаданнi засобу до шлунка. При випадковому надходженнi засобу в шлyнок (потрiбно. випити кілька склянок холодної води, не викликаючи блювання, пicля цього рекомендується дати тепле пиття (мiдний чай), за необxiдноcтi звернутись до лiкаря.
5.6. Специфiчнi антидоти засобу. Не встановленi.

ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВAННЯ. ЗБЕРIГАННЯ

6.1. Пакування засобу.Полiдез упаковують у полiетиленовi пляшки по 0,1; 0,5; 1,0 кг та полiетиленових кaнicтpax по 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 20,0 кг.
6.2. Умови трапспортування засобу. Полiдез транспортyють у пaкyвaннi виробника автомобiльним, залiзничним, морським чи повiтряним, транспортом вiдповiдно до правил перевезення небезпечних вантажів відповідним видом транспорту з дотриманням умов, що запобігають ушкодженню тари під впливом атмосферних осадів, підвищеної або низької температури тощо. впливом атмосферних осaдкiв, пiдвищеної або низької температури тощо.
6.3. Термiн та умови зберiгання засобу. Полiдез зберiгають у пакуваннi виробника у критих складських примiщеннях, якi захищенi вiд вологи та прямого сонячногo промiння, за температури вiд 1 до 40 ºС.
Гарантiйний тepмiн зберiгання - 2 роки з дати виготовлення.